Happy Station | Ho'oponopono Healing (English and Vietnamese) - HappyShop Today
Home » Happy Station | Ho’oponopono Healing (English and Vietnamese)

Happy Station | Ho’oponopono Healing (English and Vietnamese)

by JEN

I thank you – tôi cám ơn bạn
I love you – tôi yêu bạn
I am sorry – tôi xin lỗi
Please forgive me – xin hãy tha thứ cho tôi

Related Videos

Leave a Comment